زمانی کزروس به کوروش بزرگ گفت چرا ...

میگویند:
زمانی کزروس به کوروش بزرگ گفت چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری و همه را به سربازانت می بخشی. کوروش گفت اگر  غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود ؟ گزروس  عددی را با معیار آن زمان گفت. کوروش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کوروش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد.  سرباز در بین مردم جار زد و سخن کوروش را به گوششان رسانید. مردم هرچه در توان داشتند برای کوروش فرستادند. وقتی که  مالهای گرد آوری شده را حساب کردند ، از آنچه کزروس انتظار داشت  بسیار بیشتر بود. کوروش رو به کزروس کرد و گفت ، ثروت من اینجاست ...
اگر آنها را پیش خود نگه داشته بودم ، همیشه باید نگران آنها بودم.
............
دیودوروس سیسولوس در مورد کوروش بزرگ میگوید:
کوروش در رفتارش با دشمنان دارای شجاعتی کم نظیر و در کردارش  نسبت به زیردستانش پاک اندیش و انسان دوستانه بود از این رو ایرانیان او را (پدر) می خواندند.

/ 0 نظر / 18 بازدید